Hypoestes phyllostachya on wikipedia

IMG_5398.jpg